大陆三级片

大陆三级片

大陆三级片

??????????

 

????????? ??????????: ?????????????? & ??????

   
?????????????????????????????×?????????????????????? ????????? ?????
??? PROFILE?????????????? ?????????PROJECTS????????????????????

 

 

 
 

?? ???áó???é?: ??é???óéêü ???é?????í: ???????éó??ì?ò êáé ??è?ó? ??? ?áí??éó??ì??? ?è?í?í?, ?é???áí?í?é ó?é?? ó?ìéíá?éáê?í ìáè?ì??ùí ?éá ??í áí?éì????éó? ??? bullying, ?é??ê?éáò 41 ù??í. ?íá??? 15 ?á??? 2015. ?éá ???éóóü????ò ??????????ò 210-3607607 (êáè?ì??éí? 10:00-14:00) êáé 210-3689228 (ê. ?áê?????)

?á????ó?? ??í á???ó? ???!

 

 


 

?éóá?ù??

??. ?á??á ???í?, ?áè?????éá ?áí??éó??ì??? ?è?í?í - ?é??è?í??éá ???áó??????.

"?ê??ì?ó? ìáò ??íáé ü?é ?? ???áó???é? á??ü á??????? ìéá ????? ??óéáó?éê? ?á??ì?áó? ó??í ??éó??ì?íéê? ê?éíü???á ??? ???á?éê?? ÷????, êáè?ò êáé ì?á êáéí??üì? ????í??éê? á?ü??é?á á?é?????ó?ò ??? ?íùóéáê?? ???é?÷?ì?í?? ??ò ?é?????áò-??óé?????áò êáé ?ùí ??éó??ì?í ??? ???é?????í??ò ó??í ???????? ??ì?á ?ùí ??éó??ì?í ??ò ??ù??ò êáé ?é? á??ü áíáì?í??áé íá ??÷?é ?????áò á????÷?ò á?ü ?? ó?í??? ü÷é ìüí?í ??? ??éó??ì?íéê?? êüóì??, á??? êáé ??ò ê?éíùí?áò."

 

 ???ó????

"?? ???áó???é? ó??÷???é ó?? íá  ?????????ó?é ó??ê?ê?éì?í?ò ?ê?áé????éê?ò êáé ????í??éê?ò áí??ê?ò ó? áí?éê??ì?íá, ?á ê?é???éá ??é????ò ?ùí ????ùí ó?í?????í?áé ó?á ???ò: ??íáé í??é ??éó??ì?íéê?? ??ì??ò, ???ìì???ò ? êáèü??? áí?????ì?í?é - è??á???üì?í?é ó??í ????íéêü ÷??? êáé ???ó?????í áê?é??ò ??í ?áóéê? á?á???ó? ??ò ??éíùí?áò ??ò ?í?ó?ò, ?éá ?é??éó??ì?íéê? ???ó???éó? ??ò ????íáò, á??? êáé ???ó???? ó??í ê?éíùíéê? áí?????? ó?? ó?í??ü ??ò, ì? ???íá ?? áíè???éí? ê????áé? êáé ?éò áíè???éí?ò ????ò."

 

 

***

Please, mail to: benl@primedu.uoa.gr

 
PRIVACY STATEMENTGLOSSARYSITE MAPFEEDBACK

 

?á?á??í?? 13? - 106 80 - ?è?íá ???.: 210-3688061-2

fax:  210-3688070

benl@primedu.uoa.gr

 

WWW BENL

+ ??éóê???éò á?ü 01/09/2004

Free Web Counter

Webmaster:kechagias@primedu.uoa.gr

111111